Språk Språk

Punkt Ø AS

Vedtekter. Vedtatt på generalforsamling 2. juni 2013

§ 1 Selskapets navn er Punkt Ø AS. Selskapets forretningskontor ligger i Moss kom-mune.

§ 2 Selskapets formål er å fremme kunnskap om og forståelse for norsk og internasjonal kunst. Dette formål skal oppnås ved å arrangere utstillinger,   biennaler, utgi publikasjoner, arrangere møter og seminarer, gi barn og unge mulighet til kunstnerisk egenaktivitet, og for øvrig alt annet som vedrører dette formålet. Selskapets virksomhet skal i hovedsak rette seg mot innbyggerne i Østfold fylke, men også mot et nasjonalt og internasjonalt publikum.

§3 Selskapets aksjekapital er på kr. 1.700.000,- fordelt på 170 aksjer á kr. 10.000,-, fullt innbetalt og lydende på navn.

§ 4 Det skal ikke utbetales aksjeutbytte. Eventuelt overskudd skal avsettes til annen egenkapital. Ved oppløsning skal selskapets eiendeler disponeres overensstemmende med selskapets formål og generalforsamlingens nærmere beslutning.

§ 5 Styret består av syv medlemmer med personlige varamedlemmer som velges av generalforsamlingen for fire år av gangen, men slik at henholdsvis tre og fire styremedlemmer er på valg annethvert år. Styreleder med varamedlem velges overensstemmende med forslag fra Østfold fylkeskommune. To styremedlemmer med varamedlemmer velges overensstemmende med forslag fra Østfold fylkeskommune. To styremedlemmer med varamedlemmer velges overensstemmende med forslag fra Moss kommune. Ett styremedlem med varamedlem velges overensstemmende med forslag fra F 15 og Momentums venner. Ett styremedlem med varamedlem velges overensstemmende med forslag fra de ansatte. Styret bestemmer selv om det skal konstitueres nestleder og arbeidsutvalg.

§ 6 Den ordinære generalforsamling skal behandle og avgjøre: 1. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen. 2. Valg av styreleder og styremedlemmer med personlige varamedlemmer. 3. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen. 4. Saker som styret anser som særlig viktige eller av prinsipiell betydning.

§ 7 Erverv av aksjer ved overdragelse er betinget av styrets samtykke. Ved salg av aksjer skal aksjenes omsettelighet være begrenset idet Østfold fylkeskommune og Moss kommune har forkjøpsrett i samme forhold som de har aksjer. Fristen for å gjøre forkjøpsrett gjeldende er to måneder fra det tidspunkt styret har fått melding om overdragelsen. Ved slike overdragelser skal løsningssummen /kjøpesummen settes til aksjens pålydende, og oppgjør skal skje senest 14 dager etter at forkjøpsretten er gjort gjeldende.

§ 8 Forslag til vedtektsendringer skal forelegges Kultur- og kirkedepartementet til uttalelse.