Språk Språk

Vedtekter for F 15 og Momentums venner

Vedtatt 30.oktober 2012

F 15s venner ble stiftet i 1976 ved Galleri F 15s tiårs-jubileum. Foreningens formål var å støtte Galleriets virksomhet gjennom økonomiske tilskudd, gi galleriets ledelse støtte og råd og å skape interesse for galleriet blant kunstinteresserte og allmenheten.

Kontaktforum Momentum ble stiftet i 1998 i forbindelse med den første Momentumutstillingen «Pakkhus». Målet var å bidra til å skape entusiasme og et bredt grasrotmiljø for utvikling av Momentum. Aktiviteten skulle bygge opp om hovedidéen og målsettingen med Momentum, og drives i nært samarbeid med Momentums daglige ledelse og styrende organer.

Etter opprettelsen av Fylkesgalleriet Punkt Ø i 2010 hvor både galleri F15 og biennalen Momentum inngikk, fortsatte de to venneforeninger parallelt med sine aktiviteter inntil de slo seg sammen til én venneforening 30.oktober 2012.

§1           Momentum og Galleri F15 er en bærebjelke for norsk samtidskunst og viktige steder for opplevelse av kunst og kunstformidling i Østfold.

§2           Foreningens formål er å drive en venneforening for støtte av aktivitetene i Galleri F15 og samtidskunst-biennalen Momentum. 

§3           Venneforeningen skal gjennom attraktive arrangementer bidra til å skape et bredt, spennende, sosialt og engasjert miljø som kan generere aktivitet, omtale og entusiasme for Galleri F15 og Momentum-biennalen. Venneforeningen skal ha et spesielt fokus på unge kunstnere og nye uttrykksformer.

               Foreningen skal arbeide aktivt for å stimulere medlemmenes kunstinteresse ved å tilby arrangementer.

§4           Medlemskapet er åpent for alle og er gyldig ved betalt medlemskontingent.

§5           Årsmøtet er foreningens øverste besluttende organ. Ordinært årsmøte avholdes innen utgangen av februar måned. Ekstraordinært årsmøte avholdes etter skriftlig ønske fra 10 % av betalende medlemmer eller av styret.

§6           Årsmøter innkalles skriftlig med minst 14 dagers varsel. Årsmøtets dagsorden skal følge innkallingen. Årsmøtet kan ikke behandle andre saker enn de som er nevnt i innkallingen. Alle avgjørelser tas med alminnelig flertall. Stemmerett har alle medlemmer som har betalt medlemskontingent for foregående år.

               Ordinært årsmøte har følgende faste poster til behandling;

Styrets årsberetning,

Årsregnskap og revisors beretning

Valg av styreleder og styremedlemmer, eventuelt vararepresentanter til styret,

Valg av revisor

Valg av valgkomité 

Kontingenten fastsettes etter forslag fra styret.

Andre saker som styret eller medlemmer ønsker behandlet.

§7           Foreningen skal ha et styre på minst 5 medlemmer og en valgkomité bestående av minst to medlemmer. Styret velges for 2 år, dog slik at ca ½-parten er på valg hvert år.

§8           Styrets leder representerer foreningen i Punkt Øs styre.

§9           Styremøter sammenkalles av lederen. Styret er beslutningsdyktig når minst ½ av styrets medlemmer er til stede. I tilfelle av stemmelikhet gir styreleders stemme utslaget. 

                    Styret bestemmer regler for attestasjon av utgiftsbilag og disponering av foreningens bankkonti.

§10         Endringer i disse vedtekter foretas av årsmøtet med minst 2/3 flertall. Forslag om endring i vedtektene må være innkommet styret minst 1 måned før årsmøtet.

§11         Foreningens oppløsning må besluttes av årsmøtet med minst 2/3 flertall. Det samme årsmøtet bestemmer hvordan foreningens eiendeler og formue fordeles.